Stichting Wolderwijs

Obs de Rozebottel behoort tot gemeente de Wolden.  Stichting Wolderwijs heeft in gemeente de Wolden 10 openbare basisscholen.

Openbaar onderwijs
In de wet op het primair onderwijs wordt openbaar onderwijs als volgt omschreven:
Voor de scholen van Stichting Wolderwijs wil openbaar onderwijs zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare scholen is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt.

Onze openbare scholen gaan uit van de huidige samenleving en is derhalve gericht op de hele samenleving en niet een deel daarvan. We dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om cohesie in de samenleving te bevorderen.
Voor Stichting Wolderwijs betekent openbaar onderwijs, dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te denken, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je je eigen mening vormt, leren hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en hoe je effectief en coöperatief samenwerkt.
Openbaar onderwijs is heel waarde(n)vol onderwijs !

Kernwaarden Wolderwijs:
- Ambitie
- Kwaliteit
- Ontwikkelingsgericht
- Verbindend

Ons Motto:


"Wolderwijs ontwikkelt..."


Kernwaarden sturen ons professioneel gedrag en zij vormen de basis van waaruit wij denken en handelen. Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen. Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons motto richting en inhoud aan onze missie en visie.

Missie en Visie Wolderwijs

Missie
 
Visie
Onze visie is gebaseerd op kind, organisatie en omgeving:

Kind:  
Organisatie:  
Omgeving: